Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (A.N.E.S.) s-a reînființat

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (A.N.E.S.) s-a reînființat, prin Legea nr. 229/2015 din 6 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. Prioritățile A.N.E.S. sunt promovarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, precum și prevenirea și combaterea
violenței domestice și împotriva femeii.

În acest sens, A.N.E.S. elaborează şi aplică strategia şi politicile Guvernului în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, armonizează cadrul legislativ cu reglementările Uniunii Europene, integrează activ şi vizibil perspectiva de gen în toate politicile şi programele și, de asemenea, controlează aplicarea și respectarea reglementărilor în domeniu.

Totodată ANES a preluat responsabilități în ceea ce privește elaborarea, coordonarea și aplicarea strategiilor și politicilor Guvernului în domeniul violenței în familie. ANES poate finanța sau, după caz, cofinanța programe de interes național care au ca scop prevenirea și combaterea violenței în familie, precum și ocrotirea și sprijinirea familiei în vederea creșterii calității vieții acesteia, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinație, din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, precum și alte resurse, în condițiile legii.